VYROVNÁNÍ HANDICAPU ŽÁKŮ GVN J. HRADEC
PŘI STUDIU PŘÍRODOVĚDNÝCH DISCIPLÍN PRAXÍ

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0004
Úvod
Informace o projektu
Výběrová řízení
Realizační tým
Kalendář
Exkurze pro žáky
Odborné besedy
Soutěže pro žáky
Tvorba mobilních aplikací
Fotogalerie
Publicita v médiích
Kontakt
logo
Úvod => Informace o projektu
Gymnázium Vítězslava Nováka, Jindřichův Hradec, Husova 333 realizuje - v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Jihočeský kraj, výzva č. 2 pro GP - oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání - grantový projekt s názvem:

Vyrovnání handicapu žáků GVN J. Hradec při studiu
přírodovědných disciplín praxí


        Registrační číslo GP:                         CZ.1.07/1.1.14/02.0004
        Zahájení projektu:                               1.9.2013
        Ukončení projektu:                              31.12.2014
        Celková výše finanční podpory:         4 206 964,32 Kč

Stručný obsah projektu:
            Projekt Vyrovnání handicapu žáků GVN J. Hradec při studiu přírodovědných disciplín praxí navazuje na předchozí projekty, kdy byly do výukové praxe integrovány nové pedagogické prvky. Záměrem projektu je povzbudit zájem žáků o technické obory formou vlastního poznání dané problematiky prostřednictvím exkurzí (a dalších aktivit) a současně snížit handicap absolventů gymnázia v porovnání s žáky středních škol. Jako prostředek k dosažení cíle neslouží v případě projektu pouze exkurze samotné, ale také diskuze a besedy s významnými osobnostmi, experimenty a měření v místě exkurzí, tématicky zaměřený seminář a technicky orientované žákovské soutěže, které motivují žáky, účastníky exkurzí, k hlubšímu zkoumání jednotlivých objektů a destinací a současně atraktivní formou soutěže propojuje jednotlivé exkurze ve funkční celek.

Cílové skupiny:
                  
Projekt je zaměřen především na žáky gymnázia. Tato skupina je reprezentována žáky GVN (cca 500 žáků) a následně pak žáky dalších základních škol v Jihočeském kraji. Další důležitou, i když méně početnou skupinou jsou pracovníci škol a školských zařízení v Jihočeském kraji.

Popis klíčových aktivit:
       
        01 Realizace vzdělávacích výjezdů
            V rámci klíčové aktivity budou realizovány exkurze (konkrétně 12 výjezdů) do různých destinací a objektů. Cílem je systematicky doplnit teoretické znalosti z přírodovědných oborů a především demonstrovat jejich využitelnost v praxi. Výstupem aktivity pak bude nejen pochopení důležitosti vzdělávání v těchto disciplínách, ale také seznámení s pracovním prostředím jednotlivých profesí, setkání s odborníky, pochopení vztahu člověk-příroda-technika a technologie a v neposlední řadě také vážnost ochrany životního prostředí. Doprava na exkurze je plánována autobusy (krom objektů v docházkové vzdálenosti) a to tak, že vždy budou vypraveny dva autobusy (pro tři třídy) a patřičný povinný doprovod. Na místě pak proběhne nejen obvyklá prohlídka, ale také diskuze s místními pracovníky. V případě vícedenních exkurzí bude z projektových prostředků hrazeno ubytování a strava žáků. Smyslem aktivity je také ukázat žákům možné směry jejich další profesní orientace.       
                  
               
Výstupy:
 • 12 exkurzí
 • večerní workshopy s koordinátory v rámci vícedenních exkurzí
 • 960 účástníků jednotlivých exkurzí
 • osvojení praktických poznatků
 • meření a záznamy z měření prováděné žáky pod odborným dohledem
 • podklady pro žákovské soutěže
        02 Žákovská soutěž
                   
Žákovské soutěže jsou rozděleny do třech úrovní, kdy každá z nich zpracovává a upevňuje získané znalosti z výjezdů odlišným způsobem. První soutěž, Žákovská soutěž krátkých vzdělávacích snímků, vede žáky k vizuálnímu a audio vyjádření zážitků a poznání z exkurzí. Cílem je shrnout hlavní poznatky a prožitky do krátkého filmu a předat tyto informace ostatním. Druhá soutěž, Žákovská soutěž v kolážích, se pak zaměřuje na grafickou zkratku, kdy bude formou posteru prezentován obsah exkurze tak, aby byl z koláže patrný nejen její průběh, ale především její přínos pro účastníky. Poslední soutěží je Populární vědecký článek, kdy je cílem prezentovat základní myšlenky populárně naučnou formou.
             
Tato klíčová aktivita nemá za cíl pouhé zprostředkování zážitků ostatním, ale především pozitivní motivaci žáků k objevování tajů technických disciplín, a to očima vrstevníků, tedy způsobem, který je v tomto případě nejvhodnější. Nezanedbatelným pozitivním efektem klíčové aktivity je fakt, že se účastníci soutěží zdokonalí ve zvolené disciplíně díky častým setkáním s konzultantem pro danou soutěž (techniku). Odborně bude výkony žáků zastřešovat trojice odborných konzultantů. Žáci budou mít k dispozici prostředky zakoupené v rámci tohoto projektu i projektů předcházejících.
            Klíčovým předpokladem úspěchu soutěží je také zahajení klíčové aktivity a přihlášení do soutěží před realizací prvního výjezdu, aby účastníci již byli motivováni k hlubšímu přístupu k jednotlivým exkurzím. Na závěr soutěží proběhne obhajoba výstupů před porotci, která bude doplněna navazující diskuzí zajišťující zpětnou vazbu pro účastníky. Vítězové se pak zúčastní semináře prezentačních dovedností, aby se vhodným způsobem zdokonalili i v oblasti měkkých dovedností, které budou rozhodující pro jejich další kariérní růst.
   
                Výstupy:
 • Žákovská soutěž krátkých vzdělávacích snímků
 • Výstupní koláže (opět soutěž)
 • Soutěž Populární vědecký článek
 • 3 sezení s porotci jednotlivých soutěží a tím související zpětná vazba účastníkům soutěže
 • zlepšení technicko-analytických dovedností zúčastněných žáků
 • 9 proškolených  žáků v semináři Prezentačních dovedností
        03 Tvorba Metodické příručky pro učitele přírodovědných předmětů
                    V rámci aktivity odborní koordinátoři vypracují metodickou příručky , která bude obsahovat kompletně zpracované veškeré poznatky z exkurzí, včetně postupů přírodovědných měření a jejich statistické zpracování. Součástí budou také pracovní listy využité v projektu. V závěru se vytiskne a rozdistribuuje 200 brožur a 200 DVD do škol v rámci Jihočeského kraje. Na DVD budou také umístěny vítězné snímky, nafocené koláže a články ze žákovských soutěží. Díky této aktivitě pak dojde nejen k zafixování získaných postupů, ale také k prezentaci příkladů dobré praxe ostatním nezapojeným pedagogům, a to nejen na GVN.

                Výstupy:
 • 200 DVD obsahujících podklady pro měření a záznamy hodnot, obrazová a video dokumentace vhodných postupů, příklady statistického zpracování
 • 200 brožur s metodickým výkladem vč. zásad realizací exkurzí s žáky
 • soubor pracovních listů ověřených v rámci realizovaných exkurzí
        04 Žákovské prezentace získaných znalostí a zkušeností                                                        Tato klíčová aktivita je určená především pro ty žáky, kteří se nemohli zúčastnit exkurzí. Jedná se o žáky z jiných než cílových tříd GVN a také žáky základních škol. Cílem bude zaujmout i tyto zástupce cílové skupiny a přiblížit jim atraktivní prostředí technicko-přírodovědných oborů a možnosti budoucího uplatnění. Prezentace se netýkají publicity, ale jde v první řadě o publicitu technických oborů, kdy mluvčím budou žáci, jakožto osoby velmi blízké posluchačům. Za obsah prezentací budou zodpovědní odborní koordinátoři.

                Výstupy:
 • 12 sad žákovských prezentací, které budou obsahově garantovány příslušnými konzultanty
 • 12 seminářů na základních školách v rámci Jindřichova Hradce, které mají za cíl motivovat žáky základních škol ke studiu technických předmětů
        05 Návrh aplikací pro Android a iOS
                Prostřednictvím externího lektora bude realizován seminář pro zájemce, kteří chtějí porozumět fenoménu dnešní doby, a to chytrým mobilním telefonům a tabletům. Smyslem semináře je názorně demonstrovat odlišnost dvou hlavních platforem (Android a iOS), vývojové prostředí aplikací, povzbudit kreativní myšlení účastníků semináře a zapojit je do tvorby aplikací. Seminář proběhne ve třech blocích, kdy mezi jednotlivými bloky budou účastníci semináře pracovat na zadaných úkolech, kdy budou jednotlivé kroky zpracovány prostřednictvím připravených protokolů. Pro usnadnění přístupu k vývoji aplikací a seznámení se s odlišnými prostředími budou žákům k dispozici vždy současně tablety běžící na Androidu i iOS z důvodu komparace jednotlivých funkcí a výkonů v reálném čase při běžném provozu. Vyvrcholením klíčové aktivity pak bude závěrečná soutěž.

            Výstupy:
 • manuál pro žáky pro porozumění základním funkcím a práci v programovacím prostředí Android a iOS
 • seminář pro zájemce o 3 výukových blocích v rozsahu 15 hodin, celkem tedy 45 hodin
 • 16 proškolených žáků
 • žákovská interní soutěž
 • 3 vítězové, kteří se zúčastní prezentačního semináře v rámci KA 2
        06 Besedy (workshopy) s odborníky
                Besedy a workshopy s odborníky v průběhu projektu mají za úkol demonstrovat důležitost technologií pro lidský život i v těch méně očekávaných souvislostech. Besedy budou probíhat formou přednášek (prezentací) s navazující diskuzí s řečníkem, který bude vždy nejen teoretickým odborníkem, ale také praktikem, a to především proto, aby se mohl podělit o praktické zkušenosti a úskalí využívání teoretických znalostí. Součástí besed bude také praktická ukázka spojená s možností vyzkoušet si příklady nástrojů a zařízení (ev. shlédnutí dokumentárních videí). Témata besed jsou naplánována takto: Zvukařina a osvětlení koncertu, Jádro kolem nás, Využití biomasy, Výzkum v živočisné říši, Digitální technologie, Co víš o energetice?. A dále pak pro tři ročníky volitelné téma besedy dle hlasování na webu GVN.

                Výstupy:
 • 9 besed na půdě školy s renomovanými odborníky
 • 9 medailonků o jednotlivých osobnostech a především o odvětví jejich činnosti
 • 225 účastníků besed

EXKURZE- GVN, Copyright © 2013 Petra Neugebauerová
NEGACKA.29@seznam.cz